Header Image

港語學致力研究香港政府所制定嘅教育政策對廣東話傳承同發展嘅影響,並針對政策問題提出倡議及改善措施。

目前港語學主力於兩大研究項目:

一、全港中小學教學語言資料庫

二、中文教育教材研究計劃